darmowa dostawa od 250 zł!

Polityka prywatności

 1. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu określenie zasad zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych przez Omamo! z siedzibą pod adresem 05-530 Góra Kalwaria
ul. Kalwaryjska 2, NIP: 1231511439, REGON: 521734055.

 1. Definicje

2.1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2.2. Przetwarzanie – wszelkie czynności, które można wykonać na danych osobowych, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

 1. Zbieranie danych

3.1. Administrator zbiera dane osobowe w następujących przypadkach: a) rejestracja na stronie, b) składanie zamówień, c) kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mail, telefon lub innych kanałów komunikacji, d) korzystanie z usług świadczonych przez Sklep, np. newsletter.

3.2. Administrator może zbierać następujące dane osobowe: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu, d) adres dostawy, e) adres IP, f) dane dotyczące korzystania z usług Sklepu.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu: a) realizacji zawartych umów, b) obsługi reklamacji i zwrotów, c) marketingu własnych usług, d) realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym szyfrowanie komunikacji za pomocą protokołu SSL, dostęp do danych tylko dla upoważnionego personelu, regularne tworzenie kopii zapasowych.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim w celu realizacji zawartych umów, np. przewoźnikom, dostawcom usług płatności, dostawcom oprogramowania, usług księgowych lub

prawniczych. W takich przypadkach podmioty trzecie przetwarzają dane osobowe jako podmioty przetwarzające na podstawie umowy zawartej z Administratorem.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

8.1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż wymaga tego obowiązujące prawo. 8.2. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są trwale usuwane lub anonimizowane.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

9.1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, c) usunięcia danych osobowych, d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e) przenoszenia danych osobowych, f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

9.2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Cookies i dane analityczne

10.1. Strona Sklepu korzysta z plików cookies, które są zapisywane na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies umożliwiają identyfikację Użytkownika i jego preferencji, a także dostosowanie strony do potrzeb Użytkownika.
10.2. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, jednak może to wpłynąć na funkcjonalność Sklepu.
10.3. Sklep korzysta z narzędzi analitycznych (np. Google Analytics), które umożliwiają zbieranie informacji na temat korzystania ze Sklepu przez Użytkowników.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie Sklepu w odpowiednim miejscu. Użytkowników zarejestrowanych powiadomi się o zmianach drogą e-mail.

 1. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą, prosimy o kontakt z Administratorem na adres e-mail: [Adres e-mail] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

 1. Postanowienia końcowe

13.1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.03.2023.
13.2. Wszelkie zmiany w Polityce prywatności wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie Sklepu.
13.3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Polityki prywatności zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.
13.4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność danych osobowych Użytkowników i ochronę przed ich przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.

 1. Powiadomienia o naruszeniu danych osobowych

14.1. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator zobowiązuje się powiadomić odpowiedni organ nadzorczy oraz, w stosownych przypadkach, osoby, których dane osobowe zostały naruszone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14.2. Powiadomienie o naruszeniu danych osobowych zostanie przekazane niezwłocznie, nie później niż 72 godziny od momentu stwierdzenia naruszenia, o ile nie jest to niemożliwe ze względu na okoliczności.

 1. Linki do innych stron internetowych

15.1. Sklep może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki dotyczące ochrony danych osobowych na stronach, do których prowadzą linki.
15.2. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z polityką prywatności innych stron internetowych, z których korzysta.

 1. Dostęp do danych osobowych przez pracowników i współpracowników

16.1. Administrator ogranicza dostęp do danych osobowych wyłącznie do pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do tych danych w celu realizacji obowiązków związanych z funkcjonowaniem Sklepu i obsługą Użytkowników.
16.2. Wszyscy pracownicy i współpracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do zachowania poufności tych danych.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

17.1. W przypadku, gdy dane osobowe będą przekazywane poza EOG, Administrator zobowiązuje się zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, stosując odpowiednie środki ochronne, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
17.2. Przekazywanie danych osobowych poza EOG będzie miało miejsce tylko w przypadku konieczności realizacji umów zawartych z Użytkownikami, bądź w przypadku spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Dostosowanie do RODO

18.1. Administrator zobowiązuje się do stosowania się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 18.2. Wszelkie działania i procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych w Sklepie są dostosowane do wymogów RODO i innych obowiązujących przepisów prawa.